Státní dotace pro podnikání

Pro rozjezd svého podnikání a pro vytvoření základního kapitálu mohou podnikatelé požádat o státní dotace. Jaké mají podnikatelé v současné době možnosti?

Státní dotační programy

Stát nabízí tyto dotační programy pro všechny začínající malé a střední podnikatelské subjekty. Cílem je posílit regionální ekonomiku a zvýšit celkovou konkurenceschopnost ekonomiky ČR. Dotace se poskytují na materiálně-technické vybavení, podnikatelské objekty, nákup strojů nebo na snížení energetické náročnosti budov. K dispozici jsou jim zvýhodněné úvěry, popřípadě dotace na zaměstnance z úřadu práce.

  • Program Podnikání a inovace – slouží pro projekty spočívající ve vybavení podniku IT technikou a na školící programy školicích středisek.
  • Programy podpory zaměřené na jednotlivé regiony – pro region Jihomoravského kraje funguje program ROP NUTS II Jihovýchod. Tyto programy podporují rozvoj venkova či obnovu brownfieldových ploch.
  • Program Rozvoje venkova – podporuje zemědělské aktivity a rozvoj venkovské ekonomiky v obcích do 2 tisíc obyvatel.
  • Program Sociálního podnikání – pomáhá k místnímu rozvoji a vytváření pracovních příležitostí pro osoby se zdravotním postižením nebo se společenským znevýhodněním.
  • Program Pro začínající podnikatele vedené na úřadu práce – přispívá finance na hmotné vybavení nutné k provozování samostatné výdělečné činnosti.
  • Program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost – podporuje inovační, výzkumné a rozvojové aktivity.
  • Operační program Životní prostředí – podnikatelé získají dotace na nové technologie ke zlepšení kvality vod, k nakládání s odpady a ke snížení znečištění ovzduší.
  • Program nízkouhlíkové technologie – slouží na rozvoj a využívání nízkouhlíkových technologií.

Začínající podnikatelé rovněž mohou využít programy vypisované Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou na podporu malého a středního podnikání. Tato banka dává záruky za úvěry pro malé a začínající podnikatele. Živnostníci a společníci dále mohou čerpat peníze z programů aktivní politiky zaměstnanosti.

Dotační program Jihomoravského kraje pro začínající podnikatele (2018)

Rada Jihomoravského kraje schválila 8. ledna 2018 celkem 2 miliony korun na dotace pro začínající podnikatele. Cílem programu je podpořit rozvoj podnikatelského prostředí a řemeslných činností v počáteční fázi podnikání. Program se vztahuje pouze na území Jihomoravského kraje. Příjemci podpory mohou být pouze fyzické osoby a výše podpory se pohybuje od 50 do 100 tisíc korun. Minimální podíl spoluúčasti žadatele činí 40 procent.